Privacy verklaring

Algemeen 

Dierenzorg totaal respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon en gegevens die indirect iets over iemand zeggen. Door het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene wiens persoonsgegevens Dierenzorg totaal verwerkt. 

Verwerking Verantwoordelijke en communicatie 

Dierenzorg totaal verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te communiceren. 

Doel verwerking persoonsgegevens

Dierenzorg totaal verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • verlenen van overeenkomen diensten; 
 • innen van declaraties;
 • advisering en verwijzing;
 • werving en selectie (sollicitatie)

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Dierenzorg totaal verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door de betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • voornamen;
 • geslachtsnaam;
 • geboortedatum;
 • geboorteplaats;
 • adres;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • BSN nummer. 

Voornoemde gegevens verwerkt Dierenzorg totaal omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, mondeling, schriftelijk of digitaal, die in het kader van de dienstverlening zijn verkregen. 

Grondslag verwerking persoonsgegevens 

Dierenzorg totaal verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG.

Beveiliging persoonsgegevens

Dierenzorg totaal hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Dierenzorg totaal bewaart de persoonsgegevens die worden verstrekt niet langer dan noodzakelijk voor voornoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming kan door te mailen naar info@dierenzorgtotaal.nl of door ons te bellen op 06-53831719.

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over ons privacybeleid of over de verwerking van de persoonsgegevens.