Algemene Voorwaarden Dierenzorg totaal

Nadia Zeelen handelend onder de naam Dierenzorg totaal (hierna: Dierenzorg totaal) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83268065 en is gevestigd aan Frank Smitsstraat 6 (6336 VG) te Hulsberg.

 

Artikel 1 - Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: Ieder Aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van de behandeling door Dierenzorg totaal en/of het leveren van Producten door Dierenzorg totaal.
 3. Consument: de natuurlijke persoon die eigenaar of houder is van het Dier en niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Dienst: de Dienst die Dierenzorg totaal aanbiedt, is het verzorgen van het Dier van Opdrachtgever waaronder maar niet beperkt tot: nagels knippen, vachtverzorging, het schoonhouden van ogen en oren, gebitsverzorging alsmede diergeneeskundige zorg waaronder maar niet beperkt tot kleine ingrepen en het afnemen van bloed onder het toezicht van een dierenarts.
 6. Dienstverlener: de natuurlijke persoon die in Opdracht van Opdrachtgever één of meerdere behandelingen toegepast, hierna te noemen: Dierenzorg totaal.
 7. Dier: het bij Dierenzorg totaal voor behandeling aangeboden Dier.
 8. Opdrachtgever: Het Bedrijf of de Consument die Opdracht geeft tot het uitvoeren van de behandeling en de Overeenkomst met Dierenzorg totaal aangaat.
 9. Overeenkomst: de Overeenkomst tot het uitvoeren de behandeling, of begeleiding en/of verzorging waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven alsmede de koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Opdrachtgever gekocht zijn van Dierenzorg totaal.
 10. Producten: De Producten die door Dierenzorg totaal worden aangeboden zijn vrij verkrijgbare medicatie.
 11. Toestemmingsformulier: Het verplichte formulier waarmee Opdrachtgever toestemming verleent en zich bindt tot uitvoering van de gewenste behandeling door Dierenzorg totaal.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Dierenzorg totaal, elke Overeenkomst tussen Dierenzorg totaal en Opdrachtgever op elke Dienst die door Dierenzorg totaal wordt aangeboden en uitgevoerd alsmede op ieder Product dat Opdrachtgever van Dierenzorg totaal koopt.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Dierenzorg totaal aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. 
 5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolg overeenkomsten met Opdrachtgever. De afspraken in de Overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze algemene voorwaarden.
 6. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. De toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 8. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 9. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 - Het Aanbod 

 1. Alle door Dierenzorg totaal gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 
 2. Dierenzorg totaal is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Dierenzorg totaal het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Dierenzorg totaal gegronde reden te weigeren dan wel onder bijzondere voorwaarden uit te voeren, indien Dierenzorg totaal van mening is dat de behandeling waartoe opdrachtgever opdracht geeft geen, dan wel volstrekt onvoldoende, kans op succes heeft, tenzij Dierenzorg totaal op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is het aangeboden dier wel te behandelen.
 3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de te leveren Diensten c.q. behandeling(en). De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Alle aanbiedingen worden voorts gedaan op door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever en/of van het Dier onjuist dan wel onvolledig zijn.
 4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Eventuele overeengekomen tijden of termijnen welke betrekking hebben op de dienstverlening in het Aanbod van Dierenzorg totaal betreffen nimmer fatale termijnen en zijn te allen tijde indicatief. Enige overschrijding van de opgegeven termijnen geven Opdrachtgever geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Dierenzorg totaal niet tot uitvoering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen Diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst wordt al dan niet in overleg met Opdrachtgever en aan de hand van de eventuele klachten bepaald welke zorg het beste bij het Dier past. Tevens vindt uitwisseling van informatie plaats welke noodzakelijk is voor het opstellen van een adequaat plan.
 8. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

 

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de (behandelings)Overeenkomst door Dierenzorg totaal schriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer Opdrachtgever de offerte van Dierenzorg totaal voor akkoord heeft ondertekend, alsmede wanneer Dierenzorg totaal met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen en/of de te leveren medicamenten heeft geleverd en/of heeft toegediend.
 2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Dierenzorg totaal, zal Dierenzorg totaal de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk of telefonisch bevestigen. 
 3. De Overeenkomst wordt ook geacht tot stand te zijn gekomen indien Opdrachtgever de algemene voorwaarden heeft gezien en overgaat tot het geven van een mondelinge opdracht en Dierenzorg totaal ten gevolge daarvan overgaat tot het uitvoeren van de gevraagde behandeling.
 4. Dierenzorg totaal is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 5. Eventuele mondelinge afspraken zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Dierenzorg totaal zijn opgesteld en bevestigd aan Opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever kan binnen 14 dagen herroeping doen gelden indien de afspraak digitaal is gemaakt. Uiterlijk tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kan de desbetreffende afspraak kosteloos worden geannuleerd. Hierna is Dierenzorg totaal gerechtigd om de kosten van de betreffende afspraak in rekening te brengen. 

 

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Dierenzorg totaal een Overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze Overeenkomst conform de duur van de betreffende behandeling, welke eenmalig dan wel voortdurend kan zijn.
 2. Zowel Opdrachtgever als Dierenzorg totaal kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn/haar verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. Daarnaast is Dierenzorg totaal gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, indien:
 • de vertrouwensband tussen Dierenzorg totaal en Opdrachtgever op zodanig ernstige wijze is verstoord, waardoor Dierenzorg totaal geen werkbare situatie meer aanwezig acht;
 • Dierenzorg totaal de (voortzetting van de) behandeling niet meer redelijk acht, omdat er naar inzicht van Dierenzorg totaal geen redelijke kans meer is op het behalen van het beoogde en/of gewenste resultaat.

Opdrachtgever zal van een dergelijke beslissing zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Opdrachtgever blijft verplicht de tot dan toe door Dierenzorg totaal gemaakte behandelingskosten te voldoen.

 1. Het herroepingsrecht betreffende de Producten is uitgesloten voor zover de verzegeling is verbroken. Het herroepingsrecht is eveneens uitgesloten voor Opdrachtgever zijnde een Bedrijf. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 6 - Uitvoering van de dienstverlening

1.Opdrachtgever is op de hoogte van de mogelijke risico’s van de behandeling en geeft Dierenzorg totaal toestemming om het dier te behandelen.

 1. Indien een behandeling op locatie wordt uitgevoerd, dient Opdrachtgever er zelf zorg voor te dragen dat het Dier op de afgesproken plek aanwezig is en in staat is om de behandeling te ondergaan.
 2. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat Dierenzorg totaal beschikking heeft over en vrije toegang tot de locatie van Opdrachtgever.
 3. De behandeling door Dierenzorg totaal geschiedt te allen tijde in het belang van het Dier. De keuze voor een specifieke behandelmethode die Dierenzorg totaal noodzakelijk acht, wordt voor de aanvang van de behandeling met Opdrachtgever besproken, tenzij dit redelijkerwijs onmogelijk is omdat onmiddellijke aanvang van de behandeling in het belang van het Dier is vereist.
 4. Dierenzorg totaal zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer en Dierenzorg totaal verlangd mag worden. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 5. Bij de uitvoering van de diensten is Dierenzorg totaal niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien dit naar inzicht van Dierenzorg totaal niet ten goede zal komen ten aanzien van het Dier of indien de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten op een voor Dierenzorg totaal onacceptabele wijze wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen aanvullende werkzaamheden opleveren voor Dierenzorg totaal, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden, conform artikel 8 van deze algemene voorwaarden.
 6. Dierenzorg totaal is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen, indien en voor zover deze derden bevoegd en capabel zijn de betreffende behandeling te verrichten.
 7. De behandeling kan enkel worden uitgevoerd voor zover het Dier redelijkerwijze in staat is om de behandeling te ondergaan.
 8. Voor het uitvoeren van de behandeling kan de medische toestand, alsmede de gemoedstoestand van het Dier invloed hebben op de mogelijkheid en de wijze van behandelen. Indien Dierenzorg totaal door een dusdanig zwakke medische toestand en/of hevige gemoedstoestand van het Dier niet in staat is om de behandeling naar tevredenheid uit te voeren, treden partijen in overleg teneinde een vervangende afspraak overeen te komen. Opdrachtgever blijft echter verplicht om de volledige kosten van de betreffende behandeling te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 9. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om gedurende de behandeling zelf videobeelden te maken en/of te fotograferen zonder uitdrukkelijke toestemming van Dierenzorg totaal.
 10. Indien de behandeling reeds is aangevangen, is het Opdrachtgever niet toegestaan de afspraak af te breken zonder de daartoe verschuldigde kosten te hebben voldaan.
 11. Dierenzorg totaal is steeds gerechtigd een reeds gemaakte afspraak te verplaatsen. Opdrachtgever zal in dergelijk geval tijdig op de hoogte worden gesteld.
 12. Indien en voor zover een goede uitvoering van het adviesgesprek en/of de behandeling dit vereist, heeft Dierenzorg totaal het recht en de plicht (eveneens) te verwijzen naar een andere dierenarts of specialist

 

Artikel 7 - Behandeling en oplevering van de Dienst

 1. Alvorens een behandeling kan plaatsvinden dient Opdrachtgever toestemming te verlenen middels het toestemmingsformulier. Door middel van het ondertekenen van het toestemmingsformulier geeft Opdrachtgever tevens de toestemming tot de transporteur en delen van de bevindingen van Dierenzorg totaal aan de behandelde en de dierenarts indien en voor zover dit noodzakelijk is, en geeft Opdrachtgever aan bekend te zijn met eventuele risico’s die kleven aan de betreffende behandeling.
 2. De Opdrachtgever dient er zelf zorg voor te dragen dat het Dier op de afgesproken plek aanwezig is en in staat is om de behandeling te ondergaan.
 3. Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat er voor aanvang van de behandeling geen intensieve training met het Dier dient plaats te vinden in het belang van de effectiviteit van de behandeling.
 4. In het belang van de behandeling dient Opdrachtgever zorg te dragen voor een geschikte locatie. Indien de behandeling buiten plaatsvindt, dient op de locatie van de afspraak in ieder geval een adequate overkapping aanwezig te zijn welke bescherming biedt tegen regen en wind.
 5. Alvorens de behandeling kan plaatsvinden, dient het Dier voor zoveel als mogelijk droog en schoon te zijn.
 6. Na afloop van de behandeling dient Opdrachtgever het Dier één dag actieve rust te geven. Dierenzorg totaal zal Opdrachtgever hier na afloop van de behandeling van op de hoogte te stellen en over de wijze van rusten adviseren. Onder actieve rust wordt verstaan het vermijden van intensieve trainingen, doch met behoud van milde beweging.
 7. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten wordt vertraagd doordat de medische- en/of gemoedstoestand van het Dier de behandeling belemmerd of indien bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, het toestemmingsformulier niet, niet tijdig of niet juist is ingevuld, Opdrachtgever onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Dierenzorg totaal of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, vertraging is ontstaan, heeft Dierenzorg totaal recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Hieronder wordt tevens verstaan het uitlopen van een vorige afspraak.
 8. In en voor zover er overige partijen zoals een ruiter, hoefsmid, tandarts, zadelmaker, masseur, instructeur en/of andere partijen betrokken zijn bij het welzijn van het Dier dient Opdrachtgever alle voor de doeltreffende uitvoering van de behandeling relevante informatie met Dierenzorg totaal te delen.
 9. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Dierenzorg totaal gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
 10. Dierenzorg totaal spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van in redelijkheid verlangd kan worden of mogelijk is. Er zal een globale inschatting worden gemaakt. Deze inschatting blijft echter flexibel (of indicatief) van aard en kan gewijzigd worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen.

 

Artikel 8 - Levering Producten

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Dierenzorg totaal of er door andere omstandigheden buiten de macht van Dierenzorg totaal enige vertraging ontstaat, heeft Dierenzorg totaal recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Dierenzorg totaal schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Opdrachtgever heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 2. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 3. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Dierenzorg totaal gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 4. Indien de Producten worden bezorgd door Dierenzorg totaal of een externe vervoerder is Dierenzorg totaal, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 5. Indien Dierenzorg totaal gegevens behoeft van Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Opdrachtgever alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Dierenzorg totaal ter beschikking heeft gesteld. 
 6. Indien Dierenzorg totaal een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen. 
 7. Dierenzorg totaal is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Dierenzorg totaal is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Dierenzorg totaal behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

 

Artikel 9 - Verpakking en transport Producten

 1. Dierenzorg totaal verbindt zich jegens Opdrachtgever om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

 

Artikel 10 - Onderzoek en reclamaties Producten

 1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. 
 2. Opdrachtgever is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Dierenzorg totaal erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Opdrachtgever.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Dierenzorg totaal te worden gemeld op info@dierenzorgtotaal.nl. Opdrachtgever heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Opdrachtgever zelf, is Opdrachtgever zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product. 
 4. Indien ingevolge het vorig Opdrachtgever tijdig wordt gereclameerd, blijft Opdrachtgever verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Opdrachtgever gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Dierenzorg totaal op de wijze zoals door Dierenzorg totaal aangegeven. 
 5. Indien Opdrachtgever zijnde een Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Dierenzorg totaal, conform de retour instructies van Dierenzorg totaal. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 6. Dierenzorg totaal is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden. 
 7. Terugbetalingen aan Opdrachtgever worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Opdrachtgever tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer. 
 8. Indien Opdrachtgever haar reclamerecht uitoefent, heeft Opdrachtgever zijnde een Bedrijf geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Dierenzorg totaal te wijten is, zal Dierenzorg totaal na een verzoek daartoe van Opdrachtgever, het ontbrekende Product(en) na sturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Opdrachtgever geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Dierenzorg totaal.

 

Artikel 11 - Bruikleen

 1. Voor zover dit is overeengekomen, kan Dierenzorg totaal reismanden in bruikleen geven voor zover al een lopende Dienst geleverd wordt. De bruikleenperiode is de duur zoals door partijen overeengekomen.
 2. Alle door Dierenzorg totaal. geleverde zaken, blijven te allen tijde eigendom van Dierenzorg totaal.
 3. Opdrachtgever is niet bevoegd de in bruikleen gegeven zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Indien derden beslag leggen op de in bruikleen gegeven zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Dierenzorg totaal zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 5. Voor het geval dat Dierenzorg totaal haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Dierenzorg totaal of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Dierenzorg totaal zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de zaken komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Dierenzorg totaal worden vergoed door Opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever is verplicht de materialen zodanig te gebruiken, dat door of vanwege Opdrachtgever en door (het gebruik van) de materialen geen hinder of overlast in welke vorm dan ook wordt aangedaan aan Dierenzorg totaal, de andere leden en de verdere omgeving. 
 8. Het is aan Opdrachtgever verboden de inrichting of gedaante van de materialen geheel of gedeeltelijk te veranderen of daaraan iets toe te voegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dierenzorg totaal. Door Opdrachtgever aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen maken geen deel uit van de materialen en moeten voor of bij het einde van de Overeenkomst door Opdrachtgever ongedaan gemaakt of verwijderd zijn, tenzij bij of na het geven van schriftelijke toestemming door Dierenzorg totaal anders door partijen mocht zijn overeengekomen.
 9. Opdrachtgever is verplicht de materialen na afloop van het Evenement schoon ter beschikking te stellen aan Dierenzorg totaal en af te leveren conform de Overeenkomst. 
 10. Opdrachtgever wordt geacht de materialen in goede staat te hebben ontvangen en is gehouden om de materialen in goede staat terug te geven. Indien bij of na teruglevering uit onderzoek blijkt dat het teruggeleverde niet in goede staat verkeert, is Opdrachtgever verplicht de herstelkosten en eventuele andere schade aan Dierenzorg totaal te vergoeden. Opdrachtgever is voorts te allen tijde aansprakelijk voor alle schade aan, en/of veroorzaakt door de materialen tijdens alle transporten, die door of in opdracht van Opdrachtgever worden uitgevoerd.
 11. Elke schade en ieder verlies moet terstond, doch uiterlijk binnen 24 uur aan Dierenzorg totaal gemeld worden. Indien overeengekomen, zorgt Dierenzorg totaal voor een verdere afhandeling van de schade en/of herstel van de schade. Opdrachtgever is verplicht de aanwijzingen van Dierenzorg totaal op te volgen. 
 12. Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor de hiernavolgende kosten en schades, en vrijwaart Dierenzorg totaal van:
 1. Schade door het verlies van de materialen en/of de daarbij behorende documenten;
 2. De schade die om welke reden dan ook niet door de verzekeringsmaatschappij van Opdrachtgever wordt vergoed;
 3. Schade door onzorgvuldig handelen van Opdrachtgever zelf.
 1. Onzichtbare gebreken zijn de gebreken die Opdrachtgever bij grondige inspectie van de materialen niet heeft ontdekt en ook redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken, dienen aan Dierenzorg totaal terstond na ontdekking van het gebrek schriftelijk te worden gemeld. 

 

Artikel 12 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Dierenzorg totaal is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de dienstverlening, zal Dierenzorg totaal Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van de meer werkzaamheden.
 3. Eventuele bijkomende prijzen worden voorafgaand aan de behandeling besproken met Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft alsdan een keuze om de gewijzigde behandelingen c.q. Overeenkomst uit te laten voeren, of de wijziging niet uit te voeren.

 

Artikel 13 - Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn inclusief btw en andere belastingen heffingen, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen. 
 4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Dierenzorg totaal geen invloed heeft, kan Dierenzorg totaal deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
 5. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Dierenzorg totaal op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 7. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het resterende bedrag te betalen alvorens het Dier door Opdrachtgever meegenomen kan worden.
 8. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever is Dierenzorg totaal gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst schriftelijk aan te passen,met inachtneming van een termijn van tenminste één maand.
 9. Opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag op de door Dierenzorg totaal aangewezen wijze ineens te voldoen binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 10. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken en het uitvoeren van die Diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Dierenzorg totaal gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 11. Dierenzorg totaal is gerechtigd om de tarieven en voorwaarden van de aangeboden Diensten aan te passen waarover Opdrachtgever tijdig geïnformeerd zal worden. Indien sprake is van prijswijzigingen is dit het gevolg van de jaarlijkse indexering.
 12. Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn (betalings)verplichtingen, is Dierenzorg totaal gerechtigd zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever (aantoonbaar) aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 14 - Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde fatale betalingstermijn alsnog heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, ontvangt Opdrachtgever een schriftelijke aanmaning. In de betreffende aanmaning wordt Opdrachtgever een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten en de verdere gevolgen van het intreden van verzuim. Indien Opdrachtgever binnen die termijn niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet, is Opdrachtgever in verzuim.
 2. Indien Opdrachtgever zijnde een Bedrijf, niet aan haar betalingsverplichting voldoet is zij na het ongebruikt verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim.
 3. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Dierenzorg totaal zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 4. Indien Dierenzorg totaal aanvullende of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 15 - Eigendomsvoorbehoud Producten

 1. Alle door Dierenzorg totaal geleverde zaken, blijven eigendom van Dierenzorg totaal totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Dierenzorg totaal gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Dierenzorg totaal zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Dierenzorg totaal haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Dierenzorg totaal of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Dierenzorg totaal zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. Dierenzorg totaal heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Dierenzorg totaal. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Dierenzorg totaal zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Opdrachtgever.
 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Dierenzorg totaal worden vergoed door Opdrachtgever. 

 

Artikel 16 - Garantie

 1. Dierenzorg totaal voert de diensten en werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen, zoals mede vastgesteld door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD). Tijdens de behandeling staat Dierenzorg totaal in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van de afspraak. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan het ontbreken of uitblijven van het door de behandeling beoogde resultaat. Het door de behandeling beoogde resultaat is te allen tijde afhankelijk van diverse overige factoren, zoals voeding, het harnachement, huisvesting, sociaal contact, trainingsvormen, erfelijke kenmerken c.q. aandoeningen, waardoor nimmer de garantie worden gegeven dat het door Opdrachtgever beoogde resultaat wordt bereikt. Desalniettemin zal Dierenzorg totaal zich inspannen tot het verrichten van een behandeling waar het Dier (op de lange termijn) positief resultaat van zal ondervinden, een en ander voorts binnen de mogelijkheden en fysieke beperkingen die van invloed kunnen zijn op de behandeling.
 2. Indien en voor zover Dierenzorg totaal een diergeneeskundige behandeling noodzakelijk acht waartoe zij zelf niet of niet voldoende gekwalificeerd is, zal zij Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen en Opdrachtgever doorverwijzen naar een specialist. Opdrachtgever dient hier zelf verantwoording voor te nemen, alsmede voor het monitoren van de gezondheidstoestand van het Dier en dient bij twijfel hierover een specialist in te schakelen.
 3. Dierenzorg totaal staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Opdrachtgever van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Dierenzorg totaal.

 

Artikel 17 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging   

 1. Dierenzorg totaal gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende wet- en regelgeving gebruiken. Indien daartoe gevraagd, zal Dierenzorg totaal de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van Dierenzorg totaal verwerkt worden en staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Dierenzorg totaal tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Dierenzorg totaal op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal Dierenzorg totaal zich inzetten om te waarborgen dat de beveiliging hiervan voldoet aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

 

Artikel 18 - Opschorting en ontbinding

 1. Dierenzorg totaal is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 2. Dierenzorg totaal is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

 

Artikel 19 - Overmacht

 1. Dierenzorg totaal is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Dierenzorg totaal wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Dierenzorg totaal, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatie faciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Dierenzorg totaal buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Het kan voorkomen dat een behandeling niet verricht of niet voltooid kan worden door de medische toestand of gemoedstoestand van het Dier. Dierenzorg totaal is in een dergelijke situatie nimmer aansprakelijk voor het niet voltooien van de behandeling. Opdrachtgever kan hiervoor in overleg met Dierenzorg totaal een vervangende afspraak maken, maar heeft nimmer recht op restitutie van reeds betaalde gelden of een enige schadevergoeding maar blijft gehouden om de kosten van de betreffende behandeling volledig te vergoeden.
 4. Indien een overmachtsituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de Overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.
 5. Indien Dierenzorg totaal bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd de reeds opgeleverde Diensten afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 20 - Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Dierenzorg totaal, is Dierenzorg totaal uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Dierenzorg totaal binnen redelijke termijn na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en Dierenzorg totaal deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld (tenminste 14 dagen). De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Dierenzorg totaal in staat is om adequaat te reageren. voor zover de door Opdrachtgever als tekortkoming aan te merken handeling plaatsvindt gedurende de behandeling, dient Opdrachtgever dit voor het einde van de behandeling bekend te maken, tenzij redelijkerwijs onmogelijk.
 2. Na afloop van de behandeling kan het voorkomen dat het Dier voorafgaande aan het herstel een (tijdelijke) verandering in gedrag vertoont. Dergelijke veranderingen kunnen optreden doordat het Dier moet wennen aan de aanpassingen c.q. beïnvloedingen van het zenuwstelsel. Dierenzorg totaal zal na iedere behandeling een behandeladvies uitbrengen, waaronder een oefening advies. Opdrachtgever dient dientengevolge de nodige rust en ruimte in acht te nemen in het belang van het Dier om de behandeling te verwerken. Indien Opdrachtgever de adviezen van Dierenzorg totaal niet opvolgt, is Dierenzorg totaal nimmer aansprakelijk voor een verminderd of anders dan beoogd effect van de behandeling. Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat de duur van de benodigde rust steeds afhankelijk is van de medische toestand van het Dier en overige omstandigheden welke van geval tot geval zullen moeten worden beoordeeld.
 3. Indien het Dier na meer dan één week na behandeling steeds gewijzigd gedrag in negatieve zin vertoont, dient Opdrachtgever te allen tijde Dierenzorg totaal hieromtrent te informeren. 
 4. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Dierenzorg totaal leidt tot aansprakelijkheid, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade en de aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid is tevens beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Dierenzorg totaal per gebeurtenis per jaar uitkeert. Een en ander behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Dierenzorg totaal.
 5. Dierenzorg totaal is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade door gebruikmaking van de diensten van Dierenzorg totaal, waaronder verstaan maar niet beperkt tot het ontstaan van fysieke wijzigingen of klachten of (tijdelijke) veranderingen in het gedrag en/of de beweging van het Dier. De toepassing van de door Dierenzorg totaal verrichte diensten geschiedt steeds in het belang van het Dier. Dierenzorg totaal is niet verantwoordelijkheid voor eventuele effecten hiervan op zowel korte of lange termijn.
 6. Nimmer is Dierenzorg totaal aansprakelijk voor door haar gedane uitlatingen met betrekking tot de afspraak en/of behandeling, noch voor het niet zien/missen van enige (medische) aandoening die mogelijkerwijs in de behandeling had kunnen worden gezien, behoudens opzet of grove schuld (nalatigheid). Indien en voor zover enig gesprek door Opdrachtgever wordt opgevat als advies, is de inhoud hiervan slechts adviserend van aard en nimmer dwingend.
 7. In geen geval is Dierenzorg totaal aansprakelijk voor enige gevolgschade in welke vorm dan ook die door Opdrachtgever en/of het Dier geleden wordt.
 8. Dierenzorg totaal is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites. Dierenzorg totaal is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en verleende diensten.
 9. Dierenzorg totaal staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Dierenzorg totaal verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 10. Dierenzorg totaal is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Dierenzorg totaal levert strikte gebruiksinstructies die door Opdrachtgever nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid. Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
 11. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Indien Opdrachtgever voor de doeltreffende uitvoering van de overeenkomst relevantie informatie of gegevens achterhoudt, komen de eventuele gevolgen hiervan voor zover deze schade toebrengen volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 12. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Dierenzorg totaal vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Dierenzorg totaal binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Dierenzorg totaal.

 

Artikel 21 - Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Opdrachtgever zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Dierenzorg totaal verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Opdrachtgever indien de Producten in de macht van Opdrachtgever zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Opdrachtgever.

 

Artikel 22 - Geheimhouding

 1. Dierenzorg totaal en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat en ziet tevens op alles wat tijdens de afspraak is besproken.
 2. Indien Dierenzorg totaal op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Dierenzorg totaal zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Dierenzorg totaal niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Dierenzorg totaal en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op alsmede de door de Opdrachtgever ingeschakelde derden.

 

Artikel 23 - Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Dierenzorg totaal verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Dierenzorg totaal van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Dierenzorg totaal verstrekt, dienen deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 18 - Wetenschappelijk onderzoek

Dierenzorg totaal heeft het recht om geanonimiseerde medische/technische gegevens van het Dier of van het Dier afkomstige stoffen te gebruiken voor statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek, ofwel
in een publicatie te verwerken, tenzij de Opdrachtgever hiertegen uitdrukkelijke en onoverkomelijke
bezwaren kenbaar heeft gemaakt. Dierenzorg totaal zal zo nodig en indien mogelijk
het voornemen om genoemde gegevens te gebruiken voor onderzoek voorafgaand
melden aan de Opdrachtgever.

 

Artikel 24 - Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Dierenzorg totaal of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de behandeling, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@dierenzorgtotaal.nl met als onderwerp “klacht” of telefonisch via het bij Opdrachtgever bekende telefoonnummer van Dierenzorg totaal.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Dierenzorg totaal de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Dierenzorg totaal zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen te allen tijde proberen om gezamenlijk tot een oplossing in belang van de het Dier te komen.

 

Artikel 25 - Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Dierenzorg totaal en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Dierenzorg totaal heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Dierenzorg totaal en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Limburg, locatie Maastricht, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.